přeskočit na obsah


 
 
 

Kontrolor/kontrolorka odboru kontrolního a právního

Dne: 08.07.2016 vložil Martina Kučerová

         
 

Jihomoravský kraj
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na místo kontrolora/kontrolorky oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního s místem výkonu práce pracoviště Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně,
pravidelné pracoviště Cejl 73, Brno.

Požadavky a předpoklady:
- dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- studijní obor: nejlépe ekonomika, veřejná správa
- znalosti oboru: kontrola, finanční kontrola, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, daňová oblast, veřejné zakázky, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem
-zvláštní odborná způsobilost: není
- praxe: vítána
- požadované jazykové znalosti: vítány
- další požadované dovednosti:
• výborná uživatelská znalost MS Office
• ochota dále se vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
• analytické myšlení, schopnost řešit problémy
• iniciativa, odpovědnost, pečlivost, přesnost
• schopnost argumentovat
• velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
• výborný písemný a slovní projev
• schopnost samostatné i týmové práce.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. září 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání,
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Kontaktní pracovnice - Jitka Fiedlerová, vedoucí oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního,
telefon: 541 653 101.

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10.

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, emailová adresa, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Charakteristika pracovního místa: Samostatně provádí vysoce náročné finanční kontroly; zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci kontrolní činnosti úřadu v oblasti vnější kontroly, analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje opatření k nápravě k odstranění příčin nedostatků při hospodaření s veřejnými prostředky; provádí výkon následné veřejnosprávní kontroly na místě u kontrolovaných osob, tj. právnických a fyzických osob, které jsou příjemci veřejné finanční podpory, provádí výkon následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Upozornění pro uchazeče: Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.


Kraj:
Jihomoravský kraj


Telefon: 541651230 
 
 
 
 
 
 

Odpovědět na inzerát

Captcha
 
 
 
Nebo byste raději vložili inzerát na několik inzertních serverů najednou? Tím se vám samozřejmě znásobí šance prodat či koupit danou věci velmi rychle. Jenže, vložit inzerát na 20-30 serverů najednou, to je práce na půl dne! Využijte tedy unikátní službu vkládání inzerátů, kterou jsme nedávno spustili. Vaše inzeráty vložíme na špičkové servery sami a vy tak ušetříte spoustu času. V neposlední řadě se o vaší nabídce nebo poptávce dozví několik desítek tisíc lidí. Dovedete si představit rychlejší cestu k úspěšné inzerci?
 

Zvýhodněné inzeráty

Jak sem dostat inzerát?