přeskočit na obsah


 
 
 

Referent(ka) právní agendy

Dne: 26.08.2016 vložil Martina Kučerová

         
 

Jihomoravský kraj
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy, oddělení ekonomiky a kontroly odboru sociálních věcí, s místem výkonu práce Brno, Žerotínovo náměstí 449/3.

Předpoklady a požadavky:
- dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu
- studijní obor: právo
- znalosti oboru: postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů - znalost zákona o krajích; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon o veřejných zakázkách; zákon o sociálních službách; správní řád; kontrolní řád; občanský zákoník; zákoník práce
- zvláštní odborná způsobilost: při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
- praxe ve státní správě nebo samosprávě: vítána
- jazykové znalosti: vítána znalost cizího jazyka
- další dovednosti:
• schopnost samostatné i týmové práce
• schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
• tvůrčí a analytické myšlení
• výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti
• výborná uživatelská znalost MS Office
• ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
• pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. září 2016. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Kontaktní pracovník – Vlasta Holešinská, zástupkyně vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly,
telefon: 541 652 161.

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek nemusí být ověřováno)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Charakteristika pracovního místa: Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv, poskytování metodické a poradenské činnosti pro organizace působící v oblasti sociálních služeb v rámci dotačních řízení a čerpání prostředků z rozpočtu JMK v oblasti sociálních věcí, zajištění a administrace zadávacích řízení.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Nabízíme stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou, pět týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, stabilní pracovní prostředí, příjemný pracovní kolektiv.


Kraj:
Jihomoravský kraj


Telefon: 541651230 
 
 
 
 
 
 

Odpovědět na inzerát

Captcha
 
 
 
Nebo byste raději vložili inzerát na několik inzertních serverů najednou? Tím se vám samozřejmě znásobí šance prodat či koupit danou věci velmi rychle. Jenže, vložit inzerát na 20-30 serverů najednou, to je práce na půl dne! Využijte tedy unikátní službu vkládání inzerátů, kterou jsme nedávno spustili. Vaše inzeráty vložíme na špičkové servery sami a vy tak ušetříte spoustu času. V neposlední řadě se o vaší nabídce nebo poptávce dozví několik desítek tisíc lidí. Dovedete si představit rychlejší cestu k úspěšné inzerci?
 

Zvýhodněné inzeráty

Jak sem dostat inzerát?